Click here if you are having trouble viewing this message.
 
 

INVITATION

 Joint conference of the Labour Market Observatory of
the European Economic and Social Committee and
the Committee for Public Benefit of Poland:
 
 
"Skills and competences acquired in civil society organisations - how to recognise and value them in the labour market''

Wednesday 10 July 2019 (10:00 – 16:30)
Venue: Chancellery of the Prime Minister of Poland; Al. Ujazdowskie 1/3, Warsaw

 
 
The conference will look at the skills and competencies acquired by people who are active in civil society organisations (such as NGOs, trade unions, employers organisations). The question is how these people (especially young people) can demonstrate these skills and experience and be easier and better included on the labour market. The event will also focus on the active role of civil society organisations as training institutions – as they offer various types of training not only for their members but also for people from outside who are interested in gaining very specific qualifications.

The organizers have the honour to invite you to participate in the Conference.


Discussions on this topic are very timely, as this year, the European Commission is reviewing the way Member States have implemented the Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning and is seeking for good practices and new possibilities to explore.

We are honoured to count on outstanding speakers. Prof. Piotr Gliński – the Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage of Poland will be the keynote speaker. Experts and representatives from the European Commission Polish public institutions, the EU agency CEDEFOP, Polish universities, EU-level organisations as well as Polish CSOs and EESC members will take the floor during three thematic sessions. The debate with participants is foreseen after their presentations.

Interpretation is available in Polish, English and French.

For more information, please click on the programme and the concept note.

Interested in joining us and taking part in the discussions? Please register here by the 4 July 2019. We would be grateful if you could forward this invitation to anybody that may be interested (especially to your Polish members, if you are an EU-level organisation).

Thank you. We look forward to welcoming you at our event!

For any additional information, please contact Ana.Dumitrache@eesc.europa.eu.

N.B.: The European Economic and Social Committee does not cover participants' travel and subsistence costs.
 
   
 

ZAPROSZENIE

Konferencja Centrum Monitorowania Rynku Pracy
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego
organizowana wspólnie
z Komitetem do Spraw Pożytku Publicznego
 
 
"Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego
– jak je dostrzec i docenić na rynku pracy"
 
10 lipca 2019r. – godz. 10:00 – 16:30

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sala im. Anny Walentynowicz
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 
 
Celem Konferencji jest podjęcie próby identyfikacji umiejętności i kompetencji zdobywanych przez osoby działające w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego (takich jak organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców). Podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby te (zwłaszcza osoby młode) mogą wykazać się tymi umiejętnościami i doświadczeniem oraz łatwiej i lepiej włączyć się w rynek pracy. Konferencja skoncentruje się również na aktywnej roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako instytucji szkoleniowych, ponieważ oferują one różnego rodzaju szkolenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla osób z zewnątrz, zainteresowanych zdobyciem bardzo konkretnych a niekiedy unikalnych kwalifikacji.

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji.

Rok 2019 to właściwy moment na podjęcie dyskusji na ten temat, ponieważ właśnie w tym roku Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu, w jaki państwa członkowskie wdrożyły zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz poszukuje dobrych praktyk i nowych możliwości do bardziej efektywnych działań wspierających obywateli Unii europejskiej.

Mamy zaszczyt liczyć na znakomitych mówców. Prof. Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie głównym prelegentem. W trzech sesjach tematycznych zabiorą głos eksperci i przedstawiciele polskich instytucji publicznych Komisji Europejskiej, unijnej agencji CEDEFOP, polskich uczelni, organizacji działających na szczeblu UE, a także polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i członków EKES-u. Debatę z uczestnikami przewiduje się po ich prezentacjach.

Tłumaczenie ustne będzie dostępne w języku polskim, angielskim i francuskim.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć na program i notatkę koncepcyjną.

Chcesz do nas dołączyć i wziąć udział w dyskusjach? Proszę zarejestrować się tutaj do 4 lipca 2019 roku. Dziękujemy. Będziemy wdzięczni za przekazanie niniejszego zaproszenia wszystkim zainteresowanym osobom (zwłaszcza członkom z Polski, jeśli są Państwo organizacją europejską).

Będzie nam milo spotkać się z Państwem na naszej imprezie!

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ana.Dumitrache@eesc.europa.eu.

UWAGA: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny nie pokrywa kosztów podróży i pobytu uczestników.